REGULAMIN KURSÓW ON-LINE

 

1. Organizator:

 

Zaprogramowani.com Olga Konaszczuk

Osiedle Bermudy 41; 66-400 Wawrów

Zaprogramowani.com Paweł Baszczuk

Ul. Marii Konopnickiej 1/4; 65-406 Zielona Góra

 

2. Pojęcia

Harmonogram: szczegółowy opis ilości warsztatów z podziałem na miesiące z wyszczególnieniem ceny.

Koordynator: pracownik Organizatora, opiekujący się grupami w danym mieście.

Opiekun: osoba pełnoletnia biorąca odpowiedzialność za kwestie formalne oraz finansowe uczestnictwa w warsztatach dziecka.

Prowadzący: jest to osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie warsztatów, zatrudniona przez Organizatora. Jest to zawsze programista/programistka, aktualnie pracujący/pracująca w zawodzie.

Regulamin: formalnie wiążący zbiór zasad i regulacji, dotyczących odbywania się warsztatów i świadczenia przez Organizatora usługi. Jest zawierany na czas świadczenia usługi pomiędzy Organizatorem a Opiekunem, określa  prawa i obowiązki obu podmiotów.

Uczestnik: dziecko w wieku 7-17 lat zgłoszone na warsztaty.

Kurs on-line: usługa proponowana przez organizatora, która ma na celu realizację odpłatnych spotkań, podczas których uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu programowania oraz obszaru IT.

Zgłoszenie: prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Organizatora lub zgłoszenie telefoniczne/przez SMS na numer dostępny na stronie w zakładce kontakty.

 

3. Zgłoszenie na kurs

Warunkiem poprawnego zgłoszenia jest podanie prawdziwych danych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych w celach rekrutacji. Są trzy drogi zgłoszenia: formularz na stronie, telefon lub wysłanie maila na adres kontakt@kursprogramisty.pl

Uczestnik otrzyma e-maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia. W momencie zebrania wystarczającej liczby uczestników, nasz koordynator skontaktuje się drogą mailową i/lub telefoniczną, aby podać szczegóły organizacyjne. Każdy Uczestnik otrzyma tak zwany mail startowy z dokładną datą i godziną rozpoczęcia. Brak otrzymania maila oznacza brak rozpoczęcia zajęć. Warunkiem uczestnictwa w pierwszych warsztatach jest e-mailowe bądź SMS-owe potwierdzenie chęci uczestnictwa najpóźniej na 2 dni przed startem warsztatów oraz dokonanie płatności, o szczegółach której każdy uczestnik zostanie powiadomiony. W przypadku niedopełnienia formalności Organizator nie gwarantuje miejsca na kursie.

Akceptacja regulaminu oraz podjęcie decyzji o uczestnictwie w kursie oznacza zobowiązanie do płatności za warsztaty, niezależnie od obecności na kursie. Dowodem zaistnienia zobowiązania jest zgłoszenie na stronie Organizatora oraz pisemne potwierdzenie uczestnictwa w formie mailowej. 

Wobec braku drukowanej wersji umowy, Regulamin staje się jej odpowiednikiem.

Płatność za zajęcia wpłacana jest na konto podawane w e-mailu z harmonogramem. Jedyną akceptowaną formą płatności jest przelew.

 

4. Umowa 

Regulamin zastępuje umowę i obowiązuje na okres trwania kursu – zgodnie z harmonogramem.

Regulamin w formie elektronicznej jest dostępny na stronie Organizatora oraz jest wysyłany na maila.

 

5. Rezygnacja

Po rozpoczęciu kursu w formie on-line nie ma możliwości rezygnacji. Każdy uczestnik przed rozpoczęciem kursu otrzymuje agendę, a także dokładny opis metod organizacji, a na prośbę opiekuna przesyłamy przykładowe nagrania z zajęć. 

Jeżeli tematyka kursu z jakichś powodów nie będzie pasować uczestnikowi, może on podjąć inny kurs z szerokiej gamy naszych propozycji.   

 

6. Płatności

Płatność jest dokonywana w całości na wskazane w mailu startowym konto.

Kwestie rozbicia płatności są kwestią indywidualną, wystarczy zapytać o taką możliwość naszych pracowników. 

Wszystkie dni wolne są wyszczególnione w e-mailu z harmonogramem. W ferie zimowe oraz święta warsztaty się nie odbywają. Wszystkie spotkania odwołane z powodów niezależnych od Organizatora będą odrabiane.

 

7. Plan warsztatów

Organizator nie udostępnia szczegółowego planu zajęć. Jest to know-how, które ze względu na swój charakter jest chronioną własnością Kurs Programisty (Zaprogramowani.com).

Przed rozpoczęciem każdy uczestnik otrzyma agendę zajęć, a przed każdym spotkaniem na zaproszeniu wyszczególniamy plan spotkania. 

Bieżące tematy można śledzić na nagraniach z zajęć. 

 

8. Koordynator

Każde miasto ma swojego koordynatora, który jest odpowiedzialny za opiekę nad grupą/grupami oraz bieżącą organizację kursu. Jest to osoba do której Opiekun może zadzwonić w każdej sprawie związanej z kursem. Jeśli jakaś kwestia jest poza kompetencjami koordynatora, skieruje on zainteresowaną osobę do odpowiedniego specjalisty, który zajmuje się danym aspektem warsztatów.

 

9. Adres Mailowy

Adres mailowy uczestnika jest dla nas identyfikatorem podczas kursów on-line. Na zadeklarowany mail będą przychodzić zaproszenia na warsztaty.

Uczestnik przed zajęciami klika w zaproszenie i automatycznie przenosi się do pokoju webinarowego. Po kliknięciu w zaproszenie pojawia się formularz, gdzie każdorazowo wpisujemy nazwę użytkownika. Prosimy, aby dla ułatwienia pracy programisty używać nazwy użytkownika składającej się z imienia i pierwszej litery nazwiska- prowadzący powinien mieć możliwość zwrócenia się do swojego kursanta po imieniu i identyfikować osoby na kolejnych zajęciach. 

Zaproszenie będzie wysyłane tylko na jeden mail. Uczestnik ma obowiązek powiadomić nas o zmianie adresu mailowego.  

 

10. Przygotowanie do zajęć

Uczestnik przy zapisie otrzyma listę podstawowych wymogów dotyczących sprzętu oraz połączenia z Internetem, natomiast przed pierwszymi zajęciami otrzyma szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji, które są potrzebne dla danego kursu.

Jeżeli uczestnictwo w kursie będzie wymagało odpłatnej licencji we własnym zakresie, każdy uczestnik zostanie o tym poinformowany już przy zapisie, taka informacja będzie również umieszczona przy opisie kursu. 

Przystosowanie komputera do minimalnych wymogów, a także sprawdzenie szybkości łącza z siecią leży po stronie opiekuna i uczestników. Niespełnienie jasno określonych wymogów nie jest podstawą do zwolnienia z opłaty za kurs.

Zainstalowanie niezbędnego oprogramowania jest warunkiem aktywnego uczestnictwa w kursie. W przypadku braku oprogramowania na kursie uczestnikowi nie zostaną zwrócone pieniądze.    

 

12. Nieobecność na warsztatach

W przypadku nieobecności na wniosek uczestnika przesyłamy nagranie z zajęć.

 

 13.Odwołanie Zajęć

 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od niego niezależnych. W tej sytuacji Uczestnicy zostaną powiadomieni o dacie odrabiania spotkania w ciągu 2 tygodni.  

 

14. Nagrania i prawa autorskie

Nagrania z kursów on-line są sporządzane z dwóch powodów:

·         kontrolnych

·         edukacyjnych

Dzięki nagraniom, każdy uczestnik, który nie był na zajęciach, ma możliwość nadrobić materiał. Możemy również na bieżąco czuwać nad jakością kursów oraz postępami uczestników. Na prośbę uczestnika przesyłamy nagranie z zajęć drogą mailową.

Nagrania z warsztatów są własnością firmy Zaprogramowani.com i są chronione prawami autorskimi. Każdy uczestnik może ich używać wyłącznie na użytek osobisty. 

Zabrania się rozpowszechniać nagrania w jakikolwiek sposób, czy to w celach zarobkowych, czy też edukacyjnych, chyba, że za pisemną zgodą przedstawiciela firmy. Naruszenie praw autorskich nagrań będzie skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. Opiekunowie nieletnich uczestników ponoszą pełną odpowiedzialność za ich działania i do ich obowiązków należy powiadomienie dziecka o skutkach rozpowszechniana nagrań bez zgody ich właściciela.  

Zaprogramowani nie będą wykorzystywać nagrań z zajęć do celów innych niż edukacyjne lub poglądowe- jako przykład przesyłany chętnym. Podczas nagrań prowadzący nie wykorzystuje żadnych danych osobowych, a nazwa użytkownika wybrana przez uczestnika jest jego sprawą indywidualną. Zalecamy wykorzystanie imienia oraz ostatniej litery nazwiska. Uczestnik jest weryfikowany po adresie mailowym, deklarowanym na początku warsztatów. Firma Zaprogramowani.com nie ma wpływu ani nie ponosi odpowiedzialności za dane osobowe, które uczestnik zdecyduje się ujawnić innym uczestnikom lub prowadzącemu podczas prowadzenia warsztatów.       

 

15. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych podczas rekrutacji

W procesie rekrutacji Uczestnika niezbędne jest uzyskanie zgody na wykorzystanie danych osobowych Opiekuna oraz Uczestnika przez Organizatora. Zapytanie o udzielenie zgody jest generowane przez stronę podczas procesu wypełniania formularza zgłoszeniowego. Jeśli Opiekun nie użył tej metody zgłoszeniowej, zostanie poproszony o zgodę w oddzielnym e-mailu. Więcej o ochronie danych osobowych w naszej firmie można przeczytać na stronie: https://kursprogramisty.pl/polityka-prywatnosci/.

 

16. Zgoda na wykorzystanie utworów

Opiekun wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie materiałów stworzonych przez Uczestnika na warsztatach Zaprogramowani.com. Będą one wykorzystane w celach promocyjnych bądź edukacyjnych.

 

17. Platforma Webinarowa

Wszystkie zajęcia w formie on-line odbywają się na platformie Clickmeeting, która świadczy usługi outsourcingowe firmie Zaprogramowani.com z zakresu odpłatnego udostępniania platformy webinarowej. Współpraca odbywa się z zachowaniem wszelkich zasad poufności oraz dobrych praktyk. Clickmeeting dokłada wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z kursów była bezpieczna, tj., aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych. Clickmeeting ani Zaprogramowani.com nie ponoszą jednak odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do przesyłanych danych wynikający z okoliczności leżących po stronie Uczestnika, takich jak np. oprogramowanie szpiegowskie zainstalowane na urządzeniu Uczestnika.

W przypadku gdy Clickmeeting nie działa lub z jakichś innych przyczyn technicznych/prawnych/niezależnych od Organizatora zajęcia nie mogą się odbyć z użyciem tego narzedzia, Zaprogramowani.com zastrzegają sobie prawo do zorganizowania zajęć na innej platformie. 

 

18. Usunięcie z kursu

Organizator ma prawo usunąć z kursu uczestnika, który nie przestrzega zasad dobrego wychowania, tym samym uniemożliwiając prowadzenie zajęć w kulturalnej atmosferze. W przypadku zapytania Opiekuna dotyczącego przyczyny usunięcia z zajęć, Organizator udostępni nagranie z kursu. Uczestnik, który zostanie dyscyplinarnie usunięty z kursu nie ma prawa do zwrotu kosztów kursu.  

 

19. Postanowienia końcowe

Przystąpienie przez Uczestnika do warsztatów Zaprogramowani.com jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

Zmiany w Regulaminie nie działają wstecz.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wszelkie spory związane z Umową będą rozwiązywane przez sąd właściwy dla Organizatora.