Co to jest zmienna?

Po krótkim wprowadzeniu obejmującym napisanie i przeanalizowanie pierwszego programu oraz zapoznaniu się z komentarzami, przechodzimy do bardziej zaawansowanych tematów.

W najbliższych wpisach będziemy przyglądać się zmiennym oraz typom w Java. Pierwszy wpis poświęcony jest samemu pojęciu zmiennej oraz operacjach na niej. Zaczynajmy!

Zaczniemy od trochę uproszczonego przykładu. Poniższy kod nie będzie się kompilował:

służy on wyłącznie zademonstrowaniu operacji przypisania. To właśnie operacja przypisania nadaje wartość zmiennej. Ale co to właściwie jest ta zmienna?

Zmienna jest to nazwany obszar pamięci komputera, do którego można zapisać pewną wartość oraz później ją odczytać.

Sama operacja przypisania składa się z trzech członów. Zaczynając od lewej strony, pierwszym elementem jest nazwa zmiennej, potem jest znak równa się, następnie wartość jaka będzie przypisana do tej zmiennej:

Pierwszy przykład demonstruje przypisanie wartości do dwóch zmiennych. Pierwszą z nich jest variable1 która przyjmie wartość 19. Drugą zmienną w przykładzie jest variable2, do której przypisujemy ciąg znaków “to tez jest zmienna”. Obie zmienne będą przechowywać podane wartości do póki nie zostaną one nadpisane (tj. zmienione) w trakcie działania programu.

Poza przypisaniem znanej wartości do zmiennej, można też przypisać wartość innej zmiennej, zastępując w ten sposób poprzednią wartość:

teraz zmienna sameAsVariable1

będzie miała taką samą wartość jak variable1 czyli 19. Wykonanie następującego przypisania:

zastąpi poprzednio zapisaną wartość (19), na nową 87. Nie zmieni to natomiast wartości zmiennej variable1, która dalej będzie miała wartość 19.

Korzystając z samych operacji przypisania nie napiszemy zbyt zaawansowanego programu. Najważniejszą rzeczą w operacji przypisania jest to, że możemy wykonywać działania po lewej stronie znaku =, a ich wynik zostanie zapiany w zmiennej będącej po prawej stronie. Przypisanie wyniku mnożenia dwóch liczb do zmiennej multiply wygląda następująco:

Po wykonaniu tej operacji zmienna multiply będzie zawierała wartość 40, czyli wynik mnożenia liczb pięć i osiem. Trzeba tutaj zauważyć, że sama operacja mnożenia zostanie wykonana tylko raz (tuż przed zapisaniem wyniku w pamięci). Jeżeli w kodzie programu odwołamy się jeszcze raz do zmiennej multiply to od razu dostaniemy jej wartość, operacja mnożenia nie będzie powtórzona.

Samo wykonywanie operacji na stałych. Stałą nazywamy wartość która nie może się zmienić w czasie trwania programu. W przykładach używaliśmy do tej pory stałych liczbowych takich jak 5, 8, 19, 87. Oczywiście wartość danej cyfry nie może się nigdy zmienić, dlatego nazywane one są stałymi. daje nam już więcej możliwości niż tylko sama operacja przypisania. Ale to jeszcze nie wszystko, operacje można też wykonywać na innych zmiennych, a wynik oczywiście przypisać do innej zmiennej:

Wykonanie powyższego kodu sprawi że w zmiennej square zostanie zapisana wartość 361, która to jest wynikiem mnożenia wartości zapisanej w zmiennej variable1 czyli 19 przez tą samą wartość. Oczywiście zmienna qubic będzie zawierała wartość 6498, czyli wynik operacji (19 * 19) * 19, gdzie pierwsze mnożenie zapisane w nawiasie jest wynikiem obliczonym w poprzedniej linii.

Do tej pory żeby otrzymać nową wartość zmiennej zawsze przypisywaliśmy ją do innej zmiennej. Czasami w kodzie programu występuje konieczność zmiany wartości danej zmiennej bez tworzenia nowej. Poniższy przykład demonstruje jak osiągnąć taki efekt:

Wartość zmiennej variable1 zostanie zmniejszona o 4 i przypisana z powrotem do zmiennej tej samej zmiennej, nadpisując poprzednią wartość. W ten sposób nie musimy tworzyć dodatkowych zmiennych pomocniczych.

Wiesz już czym jest zmienna, potrafisz również przypisać do niej wartości oraz operować na zmiennych w podstawowym zakresie. Przykładowy kod który znajdował się w tym podrozdziale nie będzie się kompilował, gdyż służył tylko jako wzorzec. W następnym wpisie poznasz typy oraz dowiesz się jak poprawnie deklarować zmienne w Java.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *